Bělotrofix 0,5 kg

19_60.jpg
210 Kč 174 Kč bez DPH
Skladem
Osobně v Domažlicích:pozítříPřepravní společností:úterý 5.12
Kód1960Záruka24 měsíců

Bělotrofix Přípravek na vyvařování a odmašťování trofejí. Bělotrofix je určen pro úpravu trofejí (kostrování) a přípravě k následnému vybělení peroxidem vodíku. Přípravek obsahuje látky, které za tepla rozkládají tkáň a zároveň dokonale odmašťují kost. Z toho důvodu nedochází ani po delší době k zežloutnutí lebky vlivem zbytkové mastnoty, která vystupuje z nedokonale odmaštěných kostí. Před použitím je nutné si přečíst návod k použití. Nedodržení podmínek může vést i k trvalému poškození trofeje!!! Pracovní postup je možné použít dva způsoby úpravy: - S předvařením pouze ve vodě - Bez předvaření vynecháme bod 4

1) Trofej se stáhne z kůže a nahrubo se ořeže svalovina.(nejlépe je stahovat trofej čerstvou)

2) Vybereme mozek, vypláchneme mozkovnu a namočíme trofeje do studené vody cca 1 den. Je možné přidat přiměřené množství kuchyňské soli (pokud se jedná o trofej s parožím máčí se pouze lebka).

3) Pokud má trofej paroží je nutné ho ochránit, obalit buničinou nebo kusem látky, nejdůležitější je chránit růže a spodní část paroží.

4) Trofej dáme do vody a ovaříme (není nutné trofej vařit do úplného odpadávání tkáně) po tomto ovaření ještě jednou nahrubo ořezat tkáň. Opláchnout trofej ve studené vodě a nechat mírně oschnout.

5) Vaření v roztoku odmašťovacího přípravku koncentrace: 30 – 40g/litr vody pracovní teplota: 80-90°C, voda nemusí vařit doba ponoru závisí na množství tkáně a věku Trofej hlídat, aby se nepřevařila. Jakmile se začne tkáň shlukovat trofej vytáhnout a kartáčkem odstranit. Pokud jde tkáň odstranit všechna práce je z části hotová. Pokud ne, trofej ještě na nějakou dobu ponoříme do roztoku a pak trofej dočistíme.

6) Trofej necháme dokonale zaschnout

7) Trofej vybělíme cca 10% peroxidem vodíku. (ponorem, nebo potíráním záleží na velikosti.) Vybělenou trofej necháme uschnout a můžeme ošetřit sprejem na ošetření trofejí.

Bezpečnostní předpisy:

Anorganický odmašťovací přípravek Není jed. Nesmí se dostat do očí a ani do jídla.

Nebezpečné složky přípravku: Metakřemičitan sodný R-věty: R34 Způsobuje poleptání. R37 Dráždí dýchací cesty. S-věty: S 1 Uchovávejte uzamčené. S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S36/37/39 Použijte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. S45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno ukažte toto označení). S46 při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení První pomoc:

První pomoc obecně: Velmi důležitou je rychlost s jakou odstraníte výrobek z postiženého! Okamžitě sundejte kontaminovaný oděv. Při expozici vdechováním: Odveďte postiženého na čerstvý vzduch, vypláchněte ústa a nos vodou. Při styku s kůží: Odstraňte z kůže zbytky látky a kontaminovaný oděv. Omyjte postiženého velkým množstvím vody. Při zasažení očí: Okamžitě omývejte velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 min. Při požití: Pokud je postižený při vědomí, vypláchněte ústa vodou a nechte jej pít vodu. Nevyvolávejte zvracení. Použitý roztok se může likvidovat do běžného kanalizačního řádu.

Popis